วันที่ 29 ต.ค. 2564 กิจกรรม: อธิบายผลการตรวจสุขภาพประจำปี (งานบุคลากร)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (งานบุคลากร)
วันที่ 12 ต.ค. 2564 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ปี64 (งานบุคลากร)
วันที่ 12 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนเข็ม ที่ 2 (งานบุคลากร)
วันที่ 11 ต.ค. 2564 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ปี 64 (งานบุคลากร)