อัลบัมภาพที่ 5652    ภาวนาเปิดประชุมครูเดือนตุลาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2654 (งานจิตตาภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 5651    ภาวนาเปิดประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 21 ตุลาคม 2564 (งานจิตตาภิบาล)
<< Back Next >>