Regina Coeli College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2564       เรื่อง แต่งตั่งบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      
000/2564       เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      
000/2564       เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      
000/2564       เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      
000/2564       คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการปฐมนเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2564